Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten verricht door: Van der Heijden Sierbestrating, gevestigd te Wouw, hierna genoemd: “de vennootschap”, behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap schriftelijk bevestigd.
2. De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.


Aanbod en overeenkomst

3. Alle aanbiedingen van de vennootschap geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald voor de vennootschap.
4. Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door de vennootschap dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de vennootschap, hetzij nadat de vennootschap een of meer handelingen heeft verricht overeenkomstig een opdracht van de wederpartij.
5. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de vennootschap, indien hij niet binnen vier werkdagen na datum van de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd.
6. De wederpartij is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij de overeenkomst rechtsgeldig annuleert, rust op de wederpartij de verplichting om aan de vennootschap te vergoeden de door de vennootschap in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade, onverminderd het recht van de vennootschap tot ontbinding van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding.


Levering

7a. De levering van de zaken door de vennootschap vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeldt op de leveringsbon, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
7b. De vennootschap is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de wederpartij aan de vennootschap geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door de vennootschap van de reden van het retourneren.
7c. Indien de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, bewaart – indien en voor zover mogelijk – de vennootschap de zaken tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden, met dien verstande dat de wederpartij de vennootschap alle door haar als gevolg van het niet op het tijdstip kunnen verrichten van de prestatie geleden schade zal vergoeden, zulks onverminderd het recht van de vennootschap de overeenkomst wegens niet nakoming door de wederpartij op enig moment te ontbinden.
Vanaf het tijdstip, waarop de wederpartij de zaken in ontvangst had behoren te nemen, zijn de zaken in die gevallen voor rekening en risico van de wederpartij; (in afwijking van het bepaalde in artikel 8.), terwijl de wederpartij gehouden is de vennootschap de kosten van bewaring en transport te vergoeden.
8. De eigendom (behoudens in gevolge artikel 14a) van en het risico voor de zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat de wederpartij of diens hulppersoon daarover de feitelijke beschikkingsmacht heeft.


Reclame

9a. Controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde zaken berust bij de wederpartij. De controle wordt geacht bij aflevering door de wederpartij te zijn uitgevoerd.
9b. Reclames moeten binnen 8 dagen na levering middels een aangetekende brief aan de vennootschap worden gemeld.
9c. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
9d. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
9e. Kleurverschillen in de productie, ook in de productie van één dag, zijn niet geheel uit te sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs. Fotografische weergave van de producten is niet bindend voor de uiteindelijke kleurstelling.
Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt de genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.


Prijs

10. De prijs bestaat uit de koopprijs van de zaken en de kosten van verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is exclusief de omzetbelasting en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen, de prijs wordt derhalve nog vermeerderd met omzetbelasting en eventuele overige door de overheid op te leggen heffingen.
11. De vennootschap is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van de door de vennootschap te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Is de wederpartij een consument, en is de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft die wederpartij alsdan de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden.


Betaling

12a. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs contant of door pinbetaling bij aflevering van de zaken plaats. Indien de wederpartij na aflevering van de zaken door de vennootschap wordt aangesproken tot betaling van de koopprijs worden partijen geacht te zijn overeengekomen, dat betaling van de koopprijs niet contant bij aflevering van de zaken plaats vindt, tenzij de wederpartij bewijst te hebben betaald bij aflevering.
12b. Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij is de vennootschap bevoegd de levering van de zaken uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
12c. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur.
12d. Indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is hij, na daartoe door de vennootschap in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan de vennootschap alle in deze voorwaarden opgenomen kosten te vergoeden alsmede een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand over het op de factuur genoemde factuurbedrag, zulks met ingang van de datum van de ingebrekestelling, dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is.
13. De wederpartij (voorzover die niet consument is) is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de vennootschap op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de vennootschap tegenover de wederpartij. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst met de vennootschap te ontbinden indien de wederpartij in verzuim is. 


Eigendomsvoorbehoud

14a. Indien partijen anders dan betaling contact bij levering van de zaken afspreken en indien een betalingsregeling wordt getroffen inhoudende gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de zaken, behoudt de vennootschap zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, tot het moment van algehele betaling door de wederpartij.
Indien dezelfde zaken zijn geleverd op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de wederpartij.
14b. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook, op wederpartij heeft openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door haar geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar goedkeuring heeft gegeven.
14c. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap, is de wederpartij verplicht om, in geval zaken door hem aan derden zijn doorgeleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende verzoek al haar rechten te dier zake jegens die derde aan haar over te dragen of te verpanden (naar keuze van de vennootschap), zulks naar rato, van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddelijke opeisbare boete ten bedrage van 25 % van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddelijke opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om daarnaast nakoming te vorderen.


Garantie

15. De vennootschap staat in voor de door haar aangeboden kwaliteit (afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van de aflevering voorzover de door de vennootschap geleverde zaken op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de wederpartij, met inachtneming van de normale gebruiksvoorschriften c.q. de gebruiksmogelijkheden van de zaken.


Overmacht

16a. Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst. De vennootschap is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de wederpartij hierdoor heeft geleden, te vergoeden.
16b. Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan te voldoen. Dan wel indien de geleverde zaken ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende zaken van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerd gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits hij de geleverde zaken aan de vennootschap retourneert in de staat waarin de vennootschap de zaken aan wederpartij heeft geleverd. De vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan terug te betalen.


Ontbinding

17. De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip, dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. De vennootschap zal wegens de beëindiging van de overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd zijn


Aansprakelijkheid

18. De vennootschap sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens de wederpartij en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap.
Niet tegenstaande het vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Tevens kan de vennootschap nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van de wederpartij te boven gaat, tot welk bedrag de vennootschap mitsdien haar aansprakelijkheid beperkt.
19. Onverminderd het in artikel 18 bepaalde vrijwaart de wederpartij de vennootschap voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de wederpartij aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door de vennootschap aan de wederpartij geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door de vennootschap geleverde zaken.


Toepasselijk recht

20. Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij een andere Rechtbank absoluut bevoegd is. 


Incassokosten

21. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke door de vennootschap noodzakelijk dienen te worden gemaakt om nakoming van de verplichting van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit.